ثبت نام | ورود
English
امروز پنج شنبه 1400.7.1 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
خبر انتشار کتاب حقوق مهندسی ساختمان در رسانه های کشور

خبر انتشار کتاب حقوق مهندسی ساختمان در رسانه های کشور

حقوق مهندسی ساختمان، مهدی روانشادنیا، کامیار میررضوی، انتشارات سیمای دانش، 1399.

http://srbiau.ac.ir/fa/news/13618/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

https://www.irna.ir/news/84230702/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

https://fararu.com/fa/news/478151/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

https://memari-nama.ir/2021/02/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86/

https://www.barkhat.news/plus/161415270841/the-first-book-principles-and-foundations-of-building-engineering-law-was-published-in-the-country

https://www.aparat.com/v/Oz2yT/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86

https://www.seevid.ir/fa/v/Oz2yT

https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-60/227185-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

https://civil808.com/shop/products/law-ravanshadnia/24673/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C

https://saneibook.com/Products/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84--%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-55295

https://civildatis.com/product/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C/

https://www.samair.ir/62237/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE/

https://www.samair.ir/62237/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE/

https://fabes.org/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7/

https://sakhtosaz8.ir/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE/

https://mehrbox.ir/post/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-7685

http://ecnews.tablotala.com/khabareghtesadi-169418/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%AF/

http://etehadonline.com/news/850122/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

فهرست کتاب در:

https://www.simayedanesh.ir/book/21489/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/آرشيو اخبار سايت...
Copyright 2012
تعداد کاربران: 115