ثبت نام | ورود
English
امروز دوشنبه 1403.3.7 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مقالات و آثار علمی

مقاله: پیش بینی عوامل ایجاد تاخیرات در پروژه های عمرانی

پیش بینی عوامل ایجاد تاخیرات در پروژه های عمرانی

سیدعلی محمدی برنا - کارشناسی ارشد، گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده عمران، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
مهدی روانشادنیا - دانشیار، دانشکده عمران، گروه مهندسی و مدیریت ساخت، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده مقاله:

موضوع تاخیرات در پروژه های عمرانی یک پدیده جهانی است و معمولا با میزان پیشرفت و توسعه یافتگی کشورها نسبت عکس دارد.پروژه های عمرانی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. یکی از واقعیت های موجود در پروژه های عمرانی کشور این است که شایدبدلیل دولتی بودن ذینفعان اصلی، با وجود اهمیت اتمام بموقع طرح ها، توجه لازم به علل و آثار تاخیر در اتمام پروژه ها نشده و بررسیلازم صورت نگرفته است. این درحالی است که تاخیر در اتمام پروژه ها ، تبعات مختلف اقتصادی و اجتماعی را برای کشور در بر دارد وموجب فقدان توجیه فنی – اقتصادی طرح ها بصورت کاهش بهره وری و کاهش ظرفیت بهره برداری می گردد. هدف این تحقیق پیشبینی میزان تاثیر ۱۲ عامل اصلی ایجاد تاخیر در پروژه های عمرانی بر مبنای گزارش های نظارتی سازمان برنامه و بودجه می باشد. برایاین منظور، اطلاعات مربوط به تاثیر عوامل اصلی ایجاد تاخیر در قالب سه گروه عوامل اجرایی، مالی و اعتباری و محیطی و تدارکاتی درحدود ۴۸۰۰ پروژه در سال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس با توجه به نتایج حاصله مدلی برای پیش بینی آینده تاخیر پروژه هایعمرانی ملی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی ارائه شد. در پایان، پس از تعیین سهم هر یک از عوامل در ایجاد تاخیر در پروژههای عمرانی، برخی توصیه ها برای کاهش تاخیرات ارائه گردیده است.

کلیدواژه ها:

تاخیرات ، پروژه های عمرانی ، گزارش نظارتی ، شبکه عصبی مصنوعی


آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 46